Posts

Konsep al-Qawa’id al-Usuliyyah al-Lughawiyyah dan Peranannya dalam Istinbat Hukum

Nota Subjek Maqasid wa al-Hikam at-Tasyri'iyyah

Ringkasan Hukuman Mati Mandatori: Satu Analisis Menurut Pengamalan Undang-undang di Malaysia dan Syariah oleh Azman bin Mohd Noor